Jodthabien

ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายการสำคัญ รายการเอกสาร ของ บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

รายการ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง

ลงโฆษณา/
เชิญประชุม

ค่าธรรมเนียม

1. ชื่อและตราประทับ

/

1,150

2. ที่ตั้งสำนักงาน

 

 

2.1 จังหวัดเดียวกัน

X

600

2.2 ข้ามจัังหวัด

/

1,120

3. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

/

650

4. เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ อำนาจกรรมการ

/

1,050
(กรรมการออก 400 บาท กรรมการเข้า ท่านละ 400 บาท)

5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

X

50

6. เพิ่มทุน

/

6,550
(กรณี เพิ่ม ล้านบาท ส่วนที่เกิน ล้าน บวกเพิ่ม 5,000 บาท)

7. ลดทุน

 

 

     7.1 มีมติพิเศษให้ลดทุน

 

1,400

     7.2 ลดทุนและแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน)

 

1,950

8. เพิ่มสาขา

X

650

9. เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ

/

1,450

 

 

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

*** พิเศษ บริการทำการตลาดด้วย SMS/MMS (โปรดติดต่อพนักงาน)

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

  • ออกแบบเว็บไซต์ลดพิเศษเหลือ 3,500 บาท
  • ฟรี ออกแบบโลโก้บริษัท พร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
  • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
  • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
  • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์
  • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
  • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Fax: 02-914-6688   
Tel:02-914 7962-4

Mobile:094-491-4333, 095-793-7000 , 083-622-5555
Email:info@chonlatee.com , chonlatee.th@hotmail.com

tel0957937000