Jodthabien

ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

งานด้านกฎหมาย

§  บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่ง

§  คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การครอบครองปรปักษ์หรือสิทธิครอบครอง การซื้อขาย รอนสิทธิ ชำรุดบกพร่อง

§  คดีเช่าซื้อ กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับไฟแนนท์ฟ้องร้อง ในกรณีการเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเช่าทรัพย์

§  คดีที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่นคดีมรดก ร้องขอผู้จัดการมรดก ฟ้องหย่า สิทธิการเลี้ยงดู รับรองบุตร การตรวจสอบทรัพย์

§  คดีแพ่งที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องเรื่องตั๋วเงิน ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท การเพิกถอนที่ประชุม

§  คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลพิเศษ เช่น คดีแรงงาน คดีเกี่ยวกับภาษีอากร คดีที่เกี่ยวกับลิขสิทธิหรือเครื่องหมายการค้าต่างๆ

§  คดีอาญาทุกประเภท รวมทั้งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติที่ให้ถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

§  บริการงานด้านการเขียน และร่างสัญญาทางธุรกิจต่างๆ

 

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

*** พิเศษ บริการทำการตลาดด้วย SMS/MMS (โปรดติดต่อพนักงาน)

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

  • ออกแบบเว็บไซต์ลดพิเศษเหลือ 3,500 บาท
  • ฟรี ออกแบบโลโก้บริษัท พร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
  • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
  • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
  • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์
  • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
  • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด

44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Fax: 02-914-6688   
Tel:02-914 7962-4

Mobile:094-491-4333, 095-793-7000 , 083-622-5555
Email:info@chonlatee.com , chonlatee.th@hotmail.com

tel0957937000