รับทำงาน…………..แบบนี้จะจดเป็นอะไรดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ร้านค้า ? จดทะเบียนบริษัทที่ไหน ?  จดบริษัทจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?  จดบริษัทต้องใช้ผู้ก่อตั้งกี่คน ?  จดบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ?  ถ้าไม่มีเงินทุนจดทะเบียนจริง จะทำได้หรือไม่?  จดบริษัทสถานที่เช่า จะใช้ได้หรือไม่ ?  ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการจดบริษัท ?บริษัทกับหจก.อย่างไหนดีกว่า ? บริษัทกับห้างหุ้นส่วนต่างกันอย่างไร ? บริษัทจะต้องทำบัญชีหรือไม่ ? บริษัทจะเสียภาษีอย่างไร ? ค่าใช้จ่ายในการปิดงบการเงินเท่าไหร่ ? ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ? บริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ? บริษัทจดคนเดียวได้ไหม ? บริษัทสามารถใส่วัตถุประสงค์ได้กี่ข้อ? จะรับงานราชการต้องจดทะเบียนแบบไหน ? บริษัทจะต้องขึ้นประกันสังคมหรือไม่ ?ต้องมีลูกจ้างกี่คนถึงจะขึ้นประกันสังคม ?  จะเริ่มทำบัญชียังไง?  ลูกค้าให้จดเป็นนิติบุคคล จะจดแบบไหนดี?  มีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วยจะจดบริษัทได้ไหม?  การตั้งชื่อบริษัทควรจะตั้งอย่างไร?  ถ้าเปิดบริษัทแต่ยังไม่มีรายได้ต้องเสียค่าทำบัญชีไหม ต้องปิดงบการเงินหรือไม่ ?  ถ้ามีชื่อในบริษัทอื่นแล้ว จะตั้งบริษัทใหม่ได้ไหม ?  ทำบิล ทำใบกำกับภาษี ไม่เป็น จะทำยังไง?  กรรมการบริษัท คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร? ผู้ถือหุ้น คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ?  จะเปิดบัญชีกับธนาคาร ในนามบริษัทต้องทำอย่างไร ?  ที่ตั้งบริษัท ใช้บ้านที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่ ?
เรามีคำตอบให้ท่าน… เพียงโทร 094 491 4333 หรือ 083-622-5555

คำถามเกี่ยวกับจดทะเบียนบริษัทมีต่างชาติถือหุ้น

คำถาม

บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทยจำเป็นจะต้องให้คนไทยถือหุ้นข้างมากหรือไม่ (คนไทยร้อยละ 51 คนต่างด้าวร้อยละ 49)

คำตอบ

ไม่จำเป็น แต่หากประสงค์จะให้คนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 บริษัทดังกล่าวก็จะมีสถานะเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบธุรกิจที่อยู่ในบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติฯ หรือต้องได้รับอนุญาตก่อนประกอบธุรกิจที่อยู่ในบัญชีสองหรือบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติฯ

คำถาม

บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยหากมีคนต่างชาติเป็นกรรมการบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้นมีสถานะเป็นต่างด้าวหรือไม่

คำตอบ

กรณีบริษัทจำกัด การมีคนต่างชาติเป็นกรรมการบริษัทไม่มีผลทำให้บริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างด้าว หากหุ้นข้างมากของบริษัทนั้นถือโดยคนไทย แต่กรณีของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน หากมีคนต่างชาติเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะทำให้ห้างหุ้นส่วนนั้นมีสถานะเป็นต่างด้าว แม้ว่าคนไทยจะลงทุนข้างมากในห้างหุ้นส่วนก็ตาม

คำถาม

ประเภทธุรกิจที่ควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มีกี่ประเภท และหากจะประกอบธุรกิจจะต้องได้รับอนุมัติจากใคร

คำตอบ

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดประเภทธุรกิจที่ควบคุมไว้ 3 บัญชี ได้แก่ บัญชีหนึ่ง เป็นธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ ซึ่งธุรกิจตามบัญชีนี้ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยเด็ดขาด บัญชีสอง เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งธุรกิจตามบัญชีสองคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี บัญชีสาม เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว ซึ่งธุรกิจตามบัญชีสามคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

คำถาม

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันไหน

คำตอบ

บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวเรียบร้อยแล้ว

คำถาม

บริษัทต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

บริษัทต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ให้ประกอบธุรกิจบัญชีสองหรือบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ จะต้องแจ้งต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สำหรับประเภทธุรกิจตามที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน

คำถาม

บริษัทต่างด้าวต้องมีทุนขั้นต่ำจำนวนเท่าไร

คำตอบ

กฎหมายกำหนดให้บริษัทต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจต้องมีทุนขั้นต่ำ ดังนี้ 1) หากเป็นธุรกิจที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บริษัทต้องมีทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 2) หากเป็นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บริษัทต้องมีทุนขั้นต่ำสำหรับแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่าสามล้านบาท

คำถาม

บริษัทต่างด้าวว่าจ้างผู้ประกอบการรายอื่นให้ผลิตสินค้าให้เพื่อจำหน่าย จะถือว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตหรือไม่

คำตอบ

การว่าจ้างให้ผู้อื่นผลิตสินค้าไม่ถือว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผลิตสินค้านั้น ดังนั้นการที่บริษัทจำหน่ายสินค้าที่ว่าจ้างให้ผู้ประกอบการอื่นผลิตจึงถือว่าเป็นการค้าปลีก ตามบัญชีสาม (14) หรือ การค้าส่ง ตามบัญชีสาม (15) ซึ่งคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

คำถาม

หากบริษัทต่างด้าวที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่งโดยไม่ต้องขออนุญาต บริษัทจะต้องมีทุนขั้นต่ำจำนวนเท่าไร

คำตอบ

บริษัทจะต้องมีทุนตามความเป็นจริงที่ใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจสำหรับแต่ละธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยทุน 100 ล้านบาทจะต้องมีจำนวนร้านค้า ดังนี้ 1) กรณีการค้าปลีก สามารถมีจำนวนร้านค้าได้ไม่เกิน 5 ร้านค้า หากจะมีร้านค้าที่ 6 หรือร้านค้าต่อไป ก็จะต้องมีทุนขั้นต่ำเพิ่มอย่างน้อย 20 ล้านบาทต่อร้านค้า 2) กรณีการค้าส่ง สามารถมีร้านค้าได้ 1 ร้านค้า หากจะมีร้านค้าที่ 2 หรือร้านค้าต่อไป ก็จะต้องมีทุนขั้นต่ำเพิ่มอย่างน้อย 100 ล้านบาทต่อร้านค้า

คำถาม

การตั้งสาขาเพิ่มเติมสำหรับใช้เป็นที่เก็บสินค้าเพื่อความสะดวกในการกระจายสินค้า จะถือว่าสาขาดังกล่าวเป็นร้านค้าหรือไม่

คำตอบ

หากการตั้งสาขาสำหรับใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าหรือกระจายสินค้า โดยไม่ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับติดต่อการค้ากับลูกค้า การซื้อขายสินค้า การรับและส่งคืนสินค้าและการรับคำสั่งซื้อ ณ สถานที่ดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นร้านค้าแต่อย่างใด

คำถาม

บริษัทต่างด้าวได้รับสัมปทานในการสำรวจ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่

คำตอบ

การสำรวจ ผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียมซึ่งผลิตได้เอง ไม่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้

คำถาม

บริษัทต่างด้าวประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่

คำตอบ

การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้

คำถาม

การประกอบธุรกิจขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่

คำตอบ

ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ ไม่เป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ จึงไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
 
ติดต่อจดทะเบียนบริาัท